کتاب:(مکاتب نقاشی) تالیف فوزیه (هیوا)لطفی چاپ پنجم نشر میردشتی .

“تمام گلاسه وتمام رنگی با ویرایش و اضافات

درسال تحصیلی 1379 زمانی که برای نخستین بار مسئولیت تدریس درسی بااین عنوان به عهده ام گذاشته شد.کمی نگرانی مرافراگرفت ودرهمان جلسات اول مراواداشت تااز اتلاف وقت وهدررفتن زمان کلاس جلوگیری نمایم .بامطالعاتی که از قبل داشتم وعلاقه فراوان خودم وبانام خدا کارراشروع نموده ونسخهای تهیه وتایپ وتکثیر ودراختیار هنرجویان همان کلاسم قراردادم.
بچه هاکه ازدست جزوه نوشتن خلاس شدند خیلی خوشحال شدندوشیرینی مینی کتاب راباهم خوردیم.درهمان سال که سرگروه استانی در رشته نقاشی بودم ،جهت بررسی مشکلات و…بازدیدی ازوزارتخانه باحضور کارشناسان ومتخصصین وزارت آموزش وپرورش ازاستانمان انجام شدودربررسی وروندکارها وقتی متوجه شدند برای این درس که درکل کشور فاقدکتاب درسی می باشدوبه صورت سلیقه ای درهراستان جداتدریس می شودبسیارخوشحال ودرخواست ارسال نسخه ای ازآن جزوه ام رانمودند.

وبعدازبررسی وارسال تشویقی ازسوی دفترتالیف وبرنامه ریزی کتب درسی مهارتهای فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش درصدد چاپ کتاب یادشده برآمدم.
باباری از مشکلات مالی وفکری.شکرخدادرهمانسال اولین چاپ کتاب علیرغم کارشکنیهای فراوان ازسوی حاسدان وحتی ناشرم بعدازگذشت یک سال ومعرفی کتاب وبررسی وتاییدآن ازسوی همان دفتر مورد حمایت (فقط)هعرفی واقع شد.وبرای کلیه کتابخانه های هنرستانهای کشور ازسوی وزارت خریداری شد.دراستان کتاب درسی برای سال تحصیلی 1382-83 وسال بعدکمک درسی معرفی شد.
دبعداز تاییدازسوی وزارت ارشاداسلامی جهت استفاده در کلیه کتابخانه های سراسر کشور به تیراژی نسبتا خوب خریداری شد.درسال 1383 درنمایشگاه بین المللی کتاب بااستقبال خوبی روبرو شد .ولازم به ذکر است عرض نمایم که شاید منابع کامل وبسیار بهتروزیادی دربازار باشد .اما باید ذکرنمایم مشکل همیشگی قشردانشجوومحقق ما کمی وقت است .یکی از ویژگیهای این کتاب این است که تمام سعی من این بودکه این مطالب راتا حدامکان ساده وسلیس ودرحدفهم ودرک مخاطبین عزیز باشد
چاپ اول …1000نسخه..چاپ ژیارسنندج
“دوم 84…5000..چاپ میرشمس.تهران

“سوم..85..3000…پرتوبیان..سنندج
“چهارم..2000..87سروش هدایت.تهران
ودرسال 1387 به علت استقبال علاقه مندان
به چاپ پنجم اقدام نمودم .اما به علت استهلاک وعدم کیفیت لازم مصمم شدم باجدیت
واراده وصبربتوانم کتاب راویرایش کامل وبهروز نمایم.

 

ودرمدت نه ماه تمام بامطالعات وتحقیق مستمر شبانه روزی ام سعی کردم جدید ترین
و به روزترین، تصاویر و مطالب راوبا ساده ترین روش آماده وارائه به هنر دوستان وعلاقه مندان گرامی وقشرفرهنگ وهنردوست واساتید بزرگوار نمایم. ،. باویژگی ذیل:
1-منبع  کنکور هنر
2-منبع استاندارد آموزشی رشته نقاشی از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و تشویقی از این  سازمان و وزارت کار و اموراجتماعی.
3-کمک درسی برای رشته‌های نقاشی-گرافیک-معماری-طراحی و دوخت و…..درگروه فنی وحرفه ای وکاردانش

هنرستانهای کشور، وزارت آموزش وپ

رورش.ودرپایان برخودلازم ،میدانم اززحمات بی دریغ همکاران بزرگوار درسازمان میراث فرهنگی جهت همفکری ودراختیار قراردادن منابع مختص ان سازمان درامر استفاده ازتصاویر ومنابع محلی بسیارتشکرنمایم. وهمچنین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یوسف مجیدزاده که درزمینه بخش ارزشمندتمدن جیرفت کتبا به اینجانب اجازه استفاده ارمنبع مستند کتابشان رادادندبی نهایت سپاسگذارم..
واستادارجمند آقای دکتر ابراهیم زارعی ومنابع ارزشمندشان درزمینه تمدنهای زیویه و….وپیش نهاد این حقیر برای اداره محترم آموزش وپرورش :جهت پشتیبانی وحمایت مالی ازاین اثروتقویت فرهنگ کتابخوانی ،درمراسمها واهداء جوایز به هنرجویان شرکت کننده درمسابقات هنری وادبی وغرهنگی تیراژی ازاین کتاب خریداری وبه برندگان هدیه شودتااینکه پتوووسایل آشپزخانه .موفق باشید.آثاربعدی ام شامل 11 عنوان کتب درسی وزارت آموزش وپرورش می باشدوامیدوارم بزودی تقدیم جامعه عزیزوارزشمندم گردد.محتاج دعای خیرتان.سربلند باشید.هیوالطفی.بهار1391.

Email: hivalotfi@yahoo.com

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط