راهنمای تلفظ انگلیسی از سایت حضور – راهنمای فونتیک

راهنمای تلفظ انگلیسی را فقط از سایت حضور دریافت کنید

تغییر سریع شما در تلفظ کلمات عمومی و درک درست قواعد فونتیک

 

 

 

 

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط