ماتریس مدیریت زمان و جدول تفکیک کارها

 

تمام توجه خود را در ناحیه 2 جدول مدیریت زمان قرار دهید.

موفقیت و ثروت شما به ناحیه 2 یعنی کار های مهم و غیر فوری بستگی دارد.

 

 

{loadposition hozour}

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط