کیت نرم افزاری زبان ماشین و اسمبلی

کیت نرم افزاری زبان ماشین و اسمبلی
تمام نرم افزار های لازم برای درس زبان ماشین و اسمبلی

 

 

زبان برنامه نویسی اسمبلی

زبانهای برنامه نویسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
1- زبانهای سطح بالا
2- زبانهای سطح پایین

زبان اسمبلی یکی از زبانهای سطح پایین است که برنامه نویسی در این زبان نیازمند آشنایی با معماری کامپیوتر است . آ شنایی با مفاهیم بایت ، بیت ، ثباتها ، آدرس دهی وسیستم اعداد جهت برنامه نویسی به زبان اسمبلی ضروری اند . هنگام ترجمه زبان اسمبلی به زبان ماشین ، هردستور زبان اسمبلی به یک دستور زبان ماشین تبدیل می شود .
برنامه نویسی به زبانهای سطح بالا بسیار ساده تر از برنامه نویسی به زبانهای سطح پایین مثل اسمبلی است . دستورات زبانهای سطح بالا به زبان محاوره ای نزدیک هستند و هنگام ترجمه ، هردستور زبان سطح بالا ممکن است به دهها دستور زبان ماشین تبدیل شوند .
اما برنامه نویسی به زبان اسمبلی در عین حال که دشوار است امتیازاتی دارد که عبارتند از :

1- برنامه زبان اسمبلی نسبت به برنامه های زبانهای سطح بالا حافظه کمتری را اشغال می کند و سرعت اجرای آن نیز بالاتر است .
2- برنامه نویس زبان اسمبلی کارهای فوق العاده ای را می تواند انجام دهد به طوری که بعضی از این کارها در زبانهای سطح بالا امکان پذیر نیست .
3- برنامه نویسی به زبان اسمبلی نیازمند آ شنایی با ساختمان ماشین است .
4-برنامه هایی که نیازمند به زمان بلادرنگ دارند ، در زبان اسمبلی به خوبی نوشته می شوند .
5 – برنامه های مقیم در حافظه به زبان اسمبلی راحت تر نوشته می شوند .
یکی دیگر از امتیازاتی که این برنامه نویسی دارد این است که می توان دستورات آن را درون برنامه نوشت یعنی دستورات زبان اسمبلی را می توان با یک دستور زبان در برنامه نویسی نوشت و اجرا کرد .

******* تقویم آموزشی درس زبان ماشین و اسمبلی –  رشته کامپیوتر

شناخت اجزاء CPU و بررسی مراحل اجرای دستورات زبان ماشین

سیستم عددی و شناخت  مبناهای 2و8و10و16 – بررسی کاربردی آن در زبان  اسمبلی

بررسی ساختار بیتی و بایتی حافظه و شناخت حافظه و  روشهای آدرس دهی

بررسی ثباتهای پردازنده 8088و8086  – بررسی پشته و مدیریت آن

کار با نرم افزار Debug

بررسی و شناخت کد های اسکی – آدرس حافظه تصویر در مد متن

شناخت وقفه Interrupt و کاربرد های آن

فایلهای اسمبلی و اسمبلر – ایجاد  فایل اجرایی در  زبان اسمبلی

انواع دستورات اسمبلی و ساختار برنامه – بررسی برنامه نمونه و ماکرو های مرتبط با آن

مدهای آدرس دهی  و انواع عملوند در زبان ماشین و اسمبلی

بررسی دستورات MOV , XCHG , ADD , SUB , INC , DEC

محدودیت دستورات MOV , ADD , SUB

پالس ساعت و بررسی زمان اجرایی در یک برنامه سمبلی

ضرب و تقسیم در زبان اسمبلی

انواع برش در  زبان اسمبلی و بررسی شرط و حلقه سازی

تبدیل الگوریتم های سطح بالا  به زبان اسمبلی

انواع پردازه ( زیر برنامه ) در زبان اسمبلی و روشهای فراخوانی زیر برنامه

بررسی عملیات بیتی AND , OR , NOT , XOR , SHIFT , ROTATE

کار با رشته در زبان اسمبلی

کیت نرم افزاری زبان ماشین و اسمبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط