دانش پزشکی آیورودا چیست ؟

images

درسنامه شماره 1

آیورودا یک سیستم کلی پزشکی و بومی هندوستان است که بیش از 5000 سال قدمت دارد.آیورودا کلمه ای سانسکریت و به معنی « علم زندگی » است. طب پیشگیری و مراقبتهای بهداشتی آیورودا ،در جهت کمک به فرد برای دستیابی علمی به دانش خوددرمانی پدید آمده است .

این سیستم پزشکی بر اساس فلسفه «سامکهیا» یا «فلسفه خلقت» بنا نهاده شده است. بر اساس «فلسفه خلقت» که پایه و بنای این سیستم پزشکی است، سرچشمه تمام موجودات،آگاهی کیهانی است، که در دو اصل مونث و مذکر تجلی می یابد. انرژی نر، بی شکل ، بی رنگ و مافوق نشان است و در پیدایش جهان هیچ نقش فعالی ندارد، این انرژی فاقد انتخاب،آگاهی غیر فعال است.انرژی ماده یا پراکرتی، شکل،رنگ و خواص دارد،آگاهی با انتخاب است ، اراده الهی ، همانی که مشتاق تکثیر شدن است .

جهان طفلی است که از رحم پراکرتی یا مادر الهی زاده شده است. پراکرتی تمام اشکال را در جهان خلق می کند.

اولین پیدایش از پراکرتی یا مادر الهی، شعور کیهانی است. از شعور کیهانی،نفس یا ماهاد به وجود می آید.سپس نفس در پنج حس و پنج ارگان حرکتی شکل می گیرد.

نفس با کمک ساتوا جهان ارگانیک( ذهن، 5 ارگان حرکتی، 5 عضو حسی ) را خلق می کند و همان نفس با کمک تاماس به صورت 5 عنصر اساسی در می آید تا جهان غیر ارگانیک ( بویائی ، چشائی ، بینائی ، شنوائی ، لامسه ) را به وجود آورند. راجاس نیروی زندگی فعال و زنده در بدن است که به ترتیب هر دو جهان ارگانیک و غیر ارگانیک را به ساتوا و تاماس حرکت می دهد.بنابراین ساتوا و تاماس غیر فعال می باشند،انرژیهای پتانسیلی که نیاز به نیروی محرکه فعال راجاس دارند.

ساتوا عامل با لقوه خلاق،راجاس نیروی محرکه حفاظت کننده و تاماس یک نیروی ویرانگر با لقوه هستند.خلقت،محافظت و ویرانگری سه پدیده از اولین صدای بی صدای کیهانی(ام) هستند که دائما در حال حرکت در جهانند.

آیورودا می آموزاند که انسان یک جهان کوچک است، جهانی در درون خودش. انسان یک طفل نیروهای کیهانی از محیط بیرونی یا جهان بزرگ است . وجود فردی او غیر قابل تفکیک از جمیع پیدایش جهانی است.با در نظر گرفتن ارتباط ذاتی بین روح فردی و جهانی،فرد و آگاهی کیهانی،انرژی و ماده،آیورودا «سلامتی » و «مرض» را به صورت عبارتی جامع می نگرد

بنابر آموزشهای آیورودا هر انسان 4 غریزه بیولوژیکی و معنوی دارد :

مذهبی( معنویت )، مالی ، زاد و ولد و غریزه گرایش به رهایی

سلامت خوب و متعادل زیر بنایی است برای برآوردن این غرایز.آیورودا کمک می کند تا شخص سالم سلامتش را حفظ کند و شخص بیمار سلامتش را دوباره به دست آورد.

آیورودا یک علمـزندگی درمانی و مادر تمام هنرهای درمانی است.بکارگیری آیورودا برای افزایش خوشبختی،سلامت و رشد خلاقیت بشر ،طراحی شده است.

از طریق مطالعه آموزشهای آیورودا هر کسی می تواند دانش علمی خوددرمانی را کسب کند.بوسیله تعادل مناسب میان تمام انرژیها در بدن ،می توان جریان روبه زوال رفتن فیزیکی و بیماری را به طور قابل توجهی کم کرد.

 

 

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط