عناصر پنجگانه و انسان

5-elements-circles

درسنامه شماره 2

عناصر پنجگانه و انسان

دانش آیورودا از آگاهی کیهانی سرچشمه می گیرد.کاشفان این سیستم پزشکی درک کردند که آگاهی،انرژی ای است که به شکل پنج عامل یا عنصر اولیه یعنی،اتر(فضای خالی)،هوا،آتش،آب و خاک ظاهر می گردد.این ایده 5 عنصر در قلب علم آیورودا مستتر است.

کاشفان این سیستم دیدند که در آغاز،جهان در مرحله ای ناپیدا از آگاهی وجود داشت.از آن مرحله آگاهی یکپارچه، ارتعاشات ظریف صدای بی صدای کیهانی OM (اُم) ظاهر گردید.

از آن ارتعاشات،ابتدا عنصر فضای خالی یا اتر پدیدار شد.این عنصر ،شروع به حرکت نمود.این حرکات ظریف،هوا را به وجود آورد که اتر در حال کنش است.حرکت اتر،اصطکاک را پدید آورد و از طریق آن اصطکاک ،حرارت به وجود آمد.ذرات انرژی-حرارتی با هم ترکیب شدند تا نور شدیدی را به وجود بیاورند که از این نور،عنصر آتش پدید آمد.

از طریق حرارت آتش،عناصر اتری خاصی حل شد و به شکل مایع در آمد که عنصر آب از آن به وجود آمد و سپس منجمد گردید تا ملکولهای خاک را بسازد،به این ترتیب ،اتر به شکل 4 عنصر هوا،آتش،آب و خاک ظاهر گردید.

از خاک تمام اجسام آلی زنده شامل آنهایی که در قلمرو نباتات هستند مثل گیاهان و غلات و آنهایی که در قلمرو حیوانات هستند مثل انسان خلق شدند.خاک نیز حاوی مواد غیر آلی است که قلمرو مواد معدنی را در بر می گیرد . به این ترتیب، از دل عناصر پنجگانه ،همه ماده زائیده شده است. این پنج عنصر اولیه در تمام مواد وجود دارند.همانطور که گفته شد،عناصر پنجگانه از انرژی آگاهی کیهانی بیرون آمده است،بنابراین انرژی و ماده یکی است.

انسان جهان کوچک است و 5 عنصر اولیه موجود در ماده در درون هر فرد نیز وجود دارد.فضاهایی در بدن مانند دهان،بینی و مجاری تنفسی ،نمایانگر عنصر اتر یا فضاهای خالی هستند.

هوا در بدن انسان به شکل حرکات عمده عضلات قلب و انقباض و انبساط ریه ها ظاهر می گردد.

آتش در بدن،همان عامل سوخت و ساز(متابولیسم) است.آتش در سیستم هاضمه عمل می کند.به علاوه آتش، شبکیه چشم را که درک کننده نور است به حرکت می اندازد.

آب در بدن به شکل شیره های مترشحه هاضمه و غدد بزاقی در غشائ مخاطی و در پلاسما ظاهر می شود.آب در بدن اهمیت حیاتی دارد. خاک در بدن،همان عامل ایجاد ساختهای جامد –استخوانها ،غضروفها ،ناخنها ، عضلات ، تاندونها ،پوست و مو است.

هر کدام از عناصر پنجگانه به صورت 5 حس و 5 عملکرد فیزیولوژی در بدن ظاهر می گردند:

اتر با حس شنوایی ارتباط دارد،ارگان حسی مرتبط با اتر،گوش است،عمل این ارگان نطق است،ارگانهای مرتبط با عمل نطق،زبان،طنابهای صوتی و دهان است.

هوا با حس لامسه ارتباط دارد،ارگان حسی مرتبط با هوا،پوست است،عمل این ارگان نگهداشتن و گرفتن است،ارگان مرتبط با عمل نگهداشتن دستهاست.

آتش با حس بینایی ارتباط دارد،ارگان حسی مرتبط با آتش،چشمها ست.عمل این ارگان راه رفتن است و ارگان مرتبط با این عمل،پاهاست.

آب با حس چشائی مرتبط است،ارگان حسی مرتبط با آب،زبان است.عمل این ارگان زاد و ولد است و ارگان مرتبط با عمل زاد و ولد ،دستگاه تناسلی است.

خاک با حس بویائی مرتبط است،ارگان حسی مرتبط با خاک،بینی است،عمل این ارگان دفع کردن است،ارگان مرتبط با عمل دفع کردن مقعد است.

همانطور که ملاحظه شد،انسان با آگاهی کیهانی ارتباط بسیار نزدیکی دارد.هدف آیورودا این است که هر انسانی را قادر سازد تا بدنش را در ارتباط کاملا هماهنگی با آگاهی کیهانی در آورد.

 

 

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط