شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری – روش تحقیق – شماره 1 – مهندس مراد درخشان

شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری – روش تحقیق

شیوه ارائه مطالب  شماره 1

خلاصه و گردآوری مهندس مراد درخشان بر اساس کتاب سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط