کامپیوتر شما صحبت می کند – زبان عیب یابی کامپیوتر

Beep Codes

کامپیوتر شما صحبت می کند – زبان عیب یابی کامپیوتر

The computer POST (Power On Self Test) tests the computer, insuring that it meets the necessary system requirements and that all hardware is working properly before starting the remainder of the boot process. If the computer passes the POST, the computer will have a single beep (with some computer BIOS manufacturers it may beep twice) as the computer starts and it will continue to start normally. However, if the computer fails the POST, the computer will either not beep at all or will generate a beep code, which tells the user the source of the problem

 

 

برای دانلود برروی شکل زیر کلیک کنید

مدیر سایت

مدیر سایت حضور ::: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار ::: CRM - مدیریت ارتباط با مشتری ::: Customer relationship management::: جوجه ای که از تخم بیرون آمد به تخم باز نمیگرده :::

مطالب مرتبط